บรรยายพิเศษ H5P การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บรรยายพิเศษ การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 16, 18 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Interactive Content โดยใช้ H5P at วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การออกแบบสื่อการสอนแบบ Interactive โดยใช้ H5Pสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, วันที่ 3,8 สิงหาคม 2565 * โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนออนไลน์

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Marketing คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Marketing คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การตลาดดิจิตอลแบบบูรณาการสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้ถูกใจวัยเก๋า, 19 กรกฎาคม 2565 * กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อวัยเก๋า จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บรรยายพิเศษ H5P การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตสะพานสูง

การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตสะพานสูง วันที่ 6,8 กรกฎาคม 2565 * โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

บรรยายพิเศษ สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC

บรรยายพิเศษ สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC จัดโดย หน่วยวิจัยและแพล็ตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ