บรรยายพิเศษ Innovation Development ให้นักศึกษา ป.โท มศว.

บรรยายพิเศษ Innovation Development ให้นักศึกษา ป.โท มศว. Topic: การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Innovation Development) วันที่ 2 เมษายน 2566

บรรยายพิเศษ H5P การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บรรยายพิเศษ การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 16, 18 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Interactive Content โดยใช้ H5P at วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การออกแบบสื่อการสอนแบบ Interactive โดยใช้ H5Pสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, วันที่ 3,8 สิงหาคม 2565 * โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนออนไลน์

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Marketing คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Marketing คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การตลาดดิจิตอลแบบบูรณาการสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้ถูกใจวัยเก๋า, 19 กรกฎาคม 2565
* กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อวัยเก๋า จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (more…)

บรรยายพิเศษ H5P การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตสะพานสูง

การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตสะพานสูง วันที่ 6,8 กรกฎาคม 2565 * โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

บรรยายพิเศษ สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC

บรรยายพิเศษ สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC จัดโดย หน่วยวิจัยและแพล็ตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บรรยายพิเศษ Metaverse in Business Development นักศึกษา MBA รุ่น 16

บรรยายพิเศษ Metaverse in Business Development นักศึกษา MBA รุ่น 16, หหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 5 พฤษภาคม 2565

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การหารายได้จาก Platform Online สาขาวิชาการจัดการ

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การหารายได้จาก Platform Online, 19 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Innovation Workplace กรมบัญชีกลาง

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Innovation Workplace กรมบัญชีกลาง โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดด้านนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 1 กรมบัญชีกลาง

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เขียนหนังสืออย่างไรให้ได้ผลงานและได้เงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เขียนหนังสืออย่างไรให้ได้ผลงานและได้เงิน at คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 มกราคม 2565 รูปแบบออนไลน์