Professor Web Links

  แหล่งข้อมูล ขอตำแหน่งทางวิชาการ  รวบรวมโดย Asst.Prof. Dr.Arnut Ruttanatirakul – บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.ค. 2561), Link2 – บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด – การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง…