รวมเว็บสอนลีนุกซ์ CentOS, Ubuntu, Debian

รวมเว็บสอนลีนุกซ์ CentOS, Ubuntu, Debian และ Distribution ยอดนิยมอีกหลายตัว https://vitux.com https://www.server-world.info/en/ https://www.howtoforge.com https://www.tecmint.com https://linoxide.com https://www.linuxtechi.com https://www.cyberciti.biz https://www.unixmen.com https://www.linuxtopia.org…

Linux Shell Scripting Tutorial (LSST)

เว็บสอน Linux Shell Scripting Tutorial (LSST) https://bash.cyberciti.biz/guide/Main_Page https://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html

การทำหลังติดตั้ง CentOS Linux 7

การทำหลังติดตั้ง CentOS Linux 7 1. ปิด Firewall # systemctl stop firewalld # systemctl disable firewalld #…

การติดตั้ง REMI Repository บน CentOS 7

การติดตั้ง REMI Repository บน RHEL / CentOS / Scientific Linux / Fedora # yum update &&…