Month: March 2023

การติดตั้งพาเลทเพิ่มเติมบน Node-RED

1. ล็อกอินเข้าระบบ Node-RED 2. คลิกที่แท็บเมนูมุมขวาบน > Manage Palette 3. คลิกที่แท็บ Install 4. คลิกเลือกพาเลทที่ต้องการ ในที่นี้ติดตั้งพาเลทแดชบอร์ด ให้ค้นคำว่า dashboard 5. คลิก Install ที่ node-red-dashboard 6. แสดงพาเลทแดชบอร์ดที่ติดตั้งเสร็จแล้ว

การกำหนดรหัสผ่านบน Node-RED

หลังการติดตั้ง Node-RED แล้วเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เข้าใช้งานโดยไม่มีการป้อนรหัสผ่าน ซึ่งในการใช้งานจริงจะไม่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ควบคุมระบบสามารถกำหนดรหัสผ่าน ก่อนการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดตั้ง Node-RED Admin sudo npm install -g –unsafe-perm node-red-admin 2. ทำการกำหนดรหัสผ่าน ให้ทำการบันทึกไว้ node-red admin hash-pw Password:  รหัสผ่าน $2b$48$iAaW2lxHoaTks7WrU8bxXOnCmh0fqC4TVpsi.OKcsxW.y.r/yNj4K  < จดหรือบันทึกเก็บไว้ 3.…

การติดตั้ง Node-RED บน Ubuntu 22.04

ขั้นตอนการติดตั้ง Node-RED บน Ubuntu  1. ตรววจสอบสถาปัตยกรรม OS ที่ใช้งาน uname -m 2. ทำการอัปเดทระบบให้เป็นปัจจุบัน sudo apt-get update sudo apt-get upgrade -y 3. ติดตั้ง ติดตั้ง Node.js และ npm sudo apt-get install nodejs npm…