การตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ตของ ESP8266 และ ESP32
ดูรายละเอียดได้ที่ Device Manager
– Start > Run > พิมพ์ Device Manager
– คลิกดูรายละเอียดพอร์ตที่
Port (COM & LPT)
-Communication port (COMx)