About Us

My Profile

Drarnut

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
Asst.prof. Dr.Arnut Ruttanatirakul

เรียนจบการศึกษาสายเทคโนโลยีฯ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประสบการณ์การทำงานสายเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปฏิบัติการถึงการเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำมากว่า 20 ปี โดยเฉพาะการดูแลระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม และการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน ICT ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีผลงานการเขียนหนังสือ คู่มือประกอบการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายสิบเล่ม

bt3 ปัจจุบัน
o เป็นอาจารย์ประจำที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (link)
o เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ (link)
o เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการท่องเที่ยว บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด (link)
o เป็นคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (2566) กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (link)(คำสั่ง)
o กองบรรณาธิการวารสารก้าวทันโลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (link)
o เป็นนักเขียนหนังสือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักพิมพ์ Se-Ed (link)
o เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

bt3 ประสบการณ์การทำงาน
o เป็นหัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
o เป็นประธานหลักสูตรระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
o เป็นอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
o เป็นที่ปรึกษาด้าน Big Data และ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม
o ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม บริษัท ซีเอ็มเอสเลิร์นนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
o เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ e-Learning ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
o เป็นคณะทำงานด้านเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ครั้งที่ 28 (ปี 2563) สาขาเว็บเพจดีไซต์ WorldSkills Thailand เพื่อคัดตัวเยาวชนไปแข่งขันระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ (link)
o อนุกรรมการยกร่างข้อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักออกแบบและพัฒนาระบบไอโอที (IoT) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รองรับ 10 อุตสาหกรรมอนาคต) ปี 2562 – ปัจจุบัน
o เป็นอาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
o เป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
o ผู้จัดการฝ่ายไอที บริษัท วีบีที คอมมูนิเคชั่น จำกัด
o ผู้จัดการฝ่ายไอทีและนวัตกรรม บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด
o เป็นผู้ฝึกสอน Trainer the Trainer ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนในเครือสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา กว่า 50 สาขา
o เป็นอาจารย์ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
o เป็นอาจารย์ผู้สอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
o เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
o เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
o เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวแทนประเทศไทย (Thailand WorldSkills Expert) สาขาเว็บเพจดีไซต์ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
o อนุกรรมการร่างข้อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาเว็บดีไซต์ สาขาพนักงานมัลติมีเดีย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ปี 2550 – ปัจจุบัน)

งานที่ปรึกษา
o เป็นที่ปรึกษาด้าน Big Data และ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม
o ที่ปรึกษาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร
o เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์
o เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จำกัด – UBE Group (Thailand)
o เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

งานบริการสังคม
o ประธานเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปี 2562
o อนุกรรมการร่างข้อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาเว็บดีไซต์ สาขาพนักงานมัลติมีเดีย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ปี 2550 – ปัจจุบัน)
o คณะทำงานจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), ปี 2558 – ปัจจุบัน
o เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวแทนประเทศไทย (WorldSkills Expert) สาขาเว็บเพจดีไซต์ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ  ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ปี 2548 – ปัจจุบัน
o กรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)
o กรรมการสภาวิชาชีพ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Federation of Webmaster Profession)
o อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)
o วิทยากรอบรมครูทั่วประเทศให้สถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ (คูปองครู)

bt3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
o ประเมินบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
o ประเมินบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUCC
o ประเมินบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
o วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
o วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
o วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
o วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

bt3 วิทยากรฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 20 ปี อาทิ
– บริษัทเอกชน

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซูซูกิ คันชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท เดอะมาสเตอร์ กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทยฟูดส์โพลทรีย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
บริษัท ยูเทคไทย จำกัด
บริษัท โอลด์มูน จำกัด
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บรัษัท เอนก แอนด์ เอสโสซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ไอคิว โอเพนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ที.ไอ.ไอ.จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ พาร์ท เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ซี.เอ็ด. ยูเคชั่น จำกัด
ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท วี.บี.ที. คอมมูนิเคชั่น

– องค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กรมยุทธศึกษาทหารบก
สถาบันอาหาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ

– สถาบันทางการเงิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด

– สถาบันการศึกษา
ศูนย์อีเลิร์นนิ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้การสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ศูนย์อีเลิร์นนิ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
กศน.ลาดกระบัง

– สถาบันทางการแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลวิชัยยุทธิ์
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน (บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด)
โรงพยาบาลรามา
โรงพยาบาลราชวิถี, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาควิชารังสีวิทยา)
โรงพยาบาลบางซ้าย โรงพยาบาลเทพธารินทร์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
บริษัทไพรม์ เมดิคอล จำกัด