IoT

มุม Internet of Things สำหรับสร้างนวัตกรรมด้วยไอโอที

โปรแกรมเอดิเตอร์
– Arduino IDE  (www.arduino.cc) แนะนำ
Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger
– Arduino Web Editor (https://docs.arduino.cc/arduino-cloud)
Start coding online and save your sketches in the cloud. The most up-to-date version of the IDE includes all libraries and also supports new Arduino boards.
PlatformIO IDE (www.platformio.org) แนะนำ
A new generation toolset for embedded C/C++ development
It’s built on top of Microsoft’s Visual Studio Code – free, open source, and MIT licensed editor
MPLAB X IDE (www.microchip.com)
MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) is an expandable, highly configurable software program that incorporates powerful tools to help you discover, configure, develop, debug and qualify embedded designs for most of our microcontrollers and digital signal controllers. MPLAB X IDE works seamlessly with the MPLAB development ecosystem of software and tools, many of which are completely free.

IoT Language
– MicroPython (www.micropython.org)
MicroPython is a lean and efficient implementation of the Python 3 programming language that includes a small subset of the Python standard library and is optimised to run on microcontrollers and in constrained environments.
The MicroPython pyboard is a compact electronic circuit board that runs MicroPython on the bare metal, giving you a low-level Python operating system that can be used to control all kinds of electronic projects.

  IoT Design and online code
– Tinkercad(www.tinkercad.com)
Tinkercad is a free-of-charge, online 3D modeling program that runs in a web browser.
– ArduinoBlock
(www.arduinoblocks.com)
ArduinoBlocks is a platform that provides block-based visual programming to code the Arduino boards primarily for users who do not have the knowledge of coding. On ArduinoBlocks you just assemble relevant blocks, give them the values and upload it to your Arduino.
WokWi (www.wokwi.com)
Simulate IoT Projects in Your Browser
– Autodesk Fusion 360
(www.autodesk.com)
 Autodesk Fusion 360 is the first 3D CAD, CAM, CAE, and PCB tool of its kind, connecting your entire product development process into one cloud-based software.
Frizing (www.fritzing.org)
Fritzing is an open-source hardware initiative that makes electronics accessible as a creative material for anyone.
EasyEDA (www.easyeda.com)
EasyEDA is a free and easy to use circuit design, circuit simulator and pcb design that runs in your web browser.

– KiCad (www.kicad.org)

KiCad’s Schematic Editor supports everything from the most basic schematic to a complex hierarchical design with hundreds of sheets. Create your own custom symbols or use some of the thousands found in the official KiCad library. Verify your design with integrated SPICE simulator and electrical rules checker.

IoT Flowbase Programming (Block Programming)
Node-RED (www.nodered.org)
Node-RED is a programming tool for wiring together hardware devices, APIs and online services in new and interesting ways.
Low-code programming for event-driven applications
– Codio (www.codio.com)
Block-based and visual code editors use a drag-and-drop approach that makes it easier than ever for students and teachers to enter the world of programming.
Block-based programming provides visual clues through predefined groups of code (blocks), such as events, controls, commands, loops, conditions, and more, that can be selected, modified, and sequenced to create and run games, apps, and other programs.

  MQTT Brokers / Open-source IoT platform
– Heroku (www.heroku.com)
Heroku is a cloud platform as a service supporting several programming languages. One of the first cloud platforms, Heroku has been in development since June 2007, when it supported only the Ruby programming language, but now supports Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP, and Go.
– CloudMQTT (www.cloudmqtt.com)
CloudMQTT is a perfect solution for “Internet of Things” messaging between low power sensors or mobile devices such as phones, embedded computers or microcontrollers like the Arduino.
– ThingSpeak  (www.thingspeak.com)
ThingSpeak is an IoT analytics platform service that allows you to aggregate, visualize, and analyze live data streams in the cloud. You can send data to ThingSpeak from your devices, create instant visualization of live data, and send alerts.
– Thingsboard (www.thingsboard.io)
ThingsBoard is an open-source IoT platform for data collection, processing, visualization, and device management.
It enables device connectivity via industry standard IoT protocols – MQTT, CoAP and HTTP and supports both cloud and on-premises deployments. ThingsBoard combines scalability, fault-tolerance and performance so you will never lose your data.
– Eclipse Mosquitto (www.mosquitto.org) ** สร้างใช้งานเอง
Eclipse Mosquitto is an open source (EPL/EDL licensed) message broker that implements the MQTT protocol versions 5.0, 3.1.1 and 3.1. Mosquitto is lightweight and is suitable for use on all devices from low power single board computers to full servers.
– NETPIE (www.netpie.io)
NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) is an IoT cloud-based platform-as-a-service that helps connect your IoT devices together seamlessly by pushing the complexity from the hands of application developers or device manufacturers to the cloud
– AWS IoT (aws.amazon.com/iot/)
AWS offers Internet of Things (IoT) services and solutions to connect and manage billions of devices. Collect, store, and analyze IoT data for industrial, consumer, commercial, and automotive workloads.
– Blynk IoT (www.blynk.io)
Blynk is an IoT platform for iOS or Android smartphones that is used to control Arduino, Raspberry Pi and NodeMCU via the Internet. This application is used to create a graphical interface or human machine interface (HMI) by compiling and providing the appropriate address on the available widgets.

MQTT เป็นโปรโตคอลการส่งข้อความที่อิงตามมาตรฐาน หรือชุดของกฎที่ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างเครื่องต่อเครื่อง เซ็นเซอร์อัจฉริยะ อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) อื่นๆ มักจะต้องส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ซึ่งมีแบนด์วิดท์จำกัด อุปกรณ์ IoT เหล่านี้ใช้ MQTT ในการรับส่งข้อมูล เนื่องจากมันใช้งานง่ายและสามารถสื่อสารข้อมูล IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ MQTT รองรับการส่งข้อความจากอุปกรณ์ไปยังคลาวด์และจากคลาวด์ไปยังอุปกรณ์


รวมงาน DIY / Project IoT
– Thingiverse (www.thingiverse.com)
Thingiverse Digital Designs for Physical Objects
–  Adafruit (https://www.adafruit.com/explore)

Document
ESP32 Product (www.espressif.com)

  Magazine
Magazine Maker Online  (www.makezine.com)
Online Magazine Creator

  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์
– Adafruit (www.adafruit.com)
– NextPCB (www.nextpcb.com)


 LABS / MINI PROJECT
Node-RED + ESP8266