Month: November 2021

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มก.

วีดีโอโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ https://www.youtube.com/channel/UCnzjI3vNDCgD2QnlDGHXXzw การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำราและหนังสือ (รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ) https://youtu.be/2qEQN0u9rl8 การเขียนตำราด้านวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์) https://youtu.be/X3PVYXzAE2A การเขียนตำราด้านสังคมศาสตร์และวิจัย (ศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย) https://youtu.be/3PwL_ChbGWM การวิจัยทางด้านเกษตรและชีววิทยา (ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร) https://youtu.be/mLWGQM4N958 การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ https://youtu.be/DlTqzB1v5xc —- ที่มา: เพจ เขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดลพบุรี วันสุดท้ายรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ : 10 ธันวาคม 2564…