Month: April 2023

บรรยายพิเศษ Innovation Development ให้นักศึกษา ป.โท มศว.

บรรยายพิเศษ Innovation Development ให้นักศึกษา ป.โท มศว. Topic: การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Innovation Development) วันที่ 2 เมษายน 2566