Month: August 2022

บรรยายพิเศษ H5P การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บรรยายพิเศษ การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 16, 18 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Interactive Content โดยใช้ H5P at วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การออกแบบสื่อการสอนแบบ Interactive โดยใช้ H5Pสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, วันที่ 3,8 สิงหาคม 2565 * โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนออนไลน์