บรรยายพิเศษ หัวข้อ การออกแบบสื่อการสอนแบบ Interactive โดยใช้ H5Pสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, วันที่ 3,8 สิงหาคม 2565
* โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนออนไลน์