วีดีโอโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ?จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ https://www.youtube.com/channel/UCnzjI3vNDCgD2QnlDGHXXzw

  • การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำราและหนังสือ (รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ) https://youtu.be/2qEQN0u9rl8
  • การเขียนตำราด้านวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์) https://youtu.be/X3PVYXzAE2A
  • การเขียนตำราด้านสังคมศาสตร์และวิจัย (ศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย) https://youtu.be/3PwL_ChbGWM
  • การวิจัยทางด้านเกษตรและชีววิทยา (ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร) https://youtu.be/mLWGQM4N958
  • การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ https://youtu.be/DlTqzB1v5xc

—-

ที่มา: เพจ เขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ