การติดตั้ง REMI Repository บน RHEL / CentOS / Scientific Linux / Fedora

# yum update && yum install epel-release
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

หรือ
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm

ปรับแต่งไฟล์ remi.repo ให้ Enable REMI repository

# vi /etc/yum.repos.d/remi.repo

ปรับค่า enabled =0 เปลี่ยนเป็น  enabled =1

[…]
enabled=1
[…]

ตรวจสอบ repository ด้วยคำสั่ง yum repolist
# yum repolist

การติดตั้งแพ็กเกจ
yum install <package-name>

ทดสอบติดตั้ง PHP 7.3
# yum install php73

ตรวจสอบแพ็กเกจว่าใช้ REMI repository หรือไม่
# yum list php*

กรณีที่ต้องการติดตั้ง LAME stack โดยใช้ REMI repository
รูปแบบ
yum –enablerepo=remi install package_name

ตัวอย่างเช่น ต้องการติดตั้ง LAME stack
# yum –enablerepo=remi install php73 httpd mariadb-server mariadb