การทำหลังติดตั้ง CentOS Linux 7

1. ปิด Firewall
# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld
# systemctl status firewalld

2. ปิดการใช้งาน SELinux โดยเปลี่ยนจาก enforcing เป็น disabled

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing – SELinux security policy is enforced.
#     permissive – SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled – No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
#     targeted – Targeted processes are protected,
#     minimum – Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls – Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

3. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
# ip a

หากไม่ได้รับ IP ให้ทำการรีสต๊าท network  ใหม่
# systemctl restart network
# ip a

หรือสามารถสั่งการผ่านทางหน้าต่าง Network Manager TUI
# nmtui

nmtui

4. ตรวจสอบหมายเลข Gateway ของอินเทอร์เน้ตที่ใช้งานอยู่
# ip r
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp metric 106
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.40 metric 106

ip-r

5. ทดสอบ ping ไปยัง Gateway และอินเทอร์เน็ต
– ทดสอบเชื่อมไปยัง Gateway (Router)
# ping  192.168.1.1

– ทดสอบเชื่อมไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บ www.google.co.th
# ping www.google.co.th


Basic Package
5. ทำการติดตั้งแพ็กเกจพื้นฐาน

yum install  unzip -y
yum install wget -y
yum install lynx -y

– ตรวจสอบการติดตั้ง
yum search unzip
หรือ
rpm -q unzip