บรรยายพิเศษ สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC
จัดโดย หน่วยวิจัยและแพล็ตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ