บรรยายพิเศษ หัวข้อ การหารายได้จาก Platform Online, 19 กุมภาพันธ์ 2565
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)