ขั้นตอนการติดตั้ง Grafana บน Raspberry Pi
1. ทำการเพิ่มแพ็กเกจ
wget -q -O – https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add –

2. ทำการสร้าง Grafana APT repository
echo “deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

3. ทำการติดตั้ง Grafana
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y grafana

3. ทำการเปิดใช้งาน
sudo /bin/systemctl enable grafana-server
sudo /bin/systemctl start grafana-server

4. ทดสอบเรียกใช้งาน
http://<ip address>:3000