Fritzing ทูลช่วยออกแบบสำหรับนัก IoT ภายในมีเครื่องมือให้เลือกใช้งานมากมาย สามารถศึกษาและเรียนรู้การใช้งานได้ที่เว็บ https://fritzing.org

สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ Windows, Linux และ MacOS