บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฐาน สปอว. เพื่อประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ #สปอว
(ตามหนังสือ ที่ ว 4 – ว 5 ลงวันที่ 27 ธ.ค 2562)

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มก.

วีดีโอโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ?จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ https://www.youtube.com/channel/UCnzjI3vNDCgD2QnlDGHXXzw

  • การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำราและหนังสือ (รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ) https://youtu.be/2qEQN0u9rl8
  • การเขียนตำราด้านวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์) https://youtu.be/X3PVYXzAE2A
  • การเขียนตำราด้านสังคมศาสตร์และวิจัย (ศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย) https://youtu.be/3PwL_ChbGWM
  • การวิจัยทางด้านเกษตรและชีววิทยา (ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร) https://youtu.be/mLWGQM4N958
  • การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ https://youtu.be/DlTqzB1v5xc

—-

ที่มา: เพจ เขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เว็บตรวจสอบ Plagiarism การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย

เว็บตรวจสอบ Plagiarism การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย www.paraphrase-online.com

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย…

สำนักพิมพ์

สำนักพิม์หนังสือ หนังสือเล่ม สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น นายอินทร์ สำนักพิมพ์ อินโฟเพรส  B2S  7D BOOK Chula book ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TPA Book สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักพิมพ์อินทภาษ…

การทำหนังสือ ตำราสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

การทำหนังสือ ตำราสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 เครื่องมือฟรี!สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานสำหรับครู และนักวิจัย (Plagiarism Checker Tool)

10 เครื่องมือฟรี! สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานสำหรับครู และนักวิจัย (Plagiarism Checker Tool) https://www.ilovephd.com/10-free-plagiarism-checker-tool-for-thesis/?fbclid=IwAR207ZqpPl72b7Te7–n87STD9Y_sBQPuEyNK6noZlXVLMfEro8BtsJ5X8M

รวมลิงค์นำเสนอบทความวิจัยบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

รวมลิงค์นำเสนอบทความวิจัยบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ระดับชาติ Conference in Thai (Web) | Total Conference (FB) | งานประชุมวิชาการ  (FB)  EasyChair Smart CFP หัวข้อ Strategies for Managing Social…

ส่งบทความวิจัยนานาชาติ

ส่งบทความวิจัยระดับนานาชาติ


ส่งบทความวิจัย 


ตรวจสอบงานวิจัย

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html https://tci-thailand.org รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1)  รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่…