ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) news

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) news