ทูลสำหรับพัฒนาโปรเจ็กต์ IoT

ArdunoIDE
bt2Arduino IDE  (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
Arduino IDE เป็นโปรแกรมเอดิเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนบอร์ดตระกูลอาดูโน่ เช่น Arduno Uno, Arduno Maga, ESP32, ESP8266(NodeMCU) ….

vscode
bt2 VSCode (https://code.visualstudio.com/download)
Visual Studio Code is a source-code editor developed by Microsoft for Windows, Linux and macOS