รวมลิงค์นำเสนอบทความวิจัยบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ


หัวข้อ Strategies for Managing Social and Technological Disruption: กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันสุดท้ายรับบทความ:  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2564 (ขยายเวลาจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2565) new
แจ้งผลการตอบรับ:
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
ประกาศผล: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าลงทะเบียน:  2,500 บาท ต่อคนต่อบทความ (ชำระเงินระหว่าง 15 ต.ค. 64 – 12 ม.ค. 65) / ชำระเงินหลัง 12 ม.ค. 65 4,000 บาท ต่อคนต่อบทความ
ลงทะเบียนล่วงหน้า: ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
นำเสนอผลงาน:  วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 


หัวข้อ  NCAR NBU : National Conference in Applied Research “Disruptive Innovation” การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2565 “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (Online) (Disruptive Innovation) วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
วันสุดท้ายรับบทความ:   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2565 (ขยาย) new
แจ้งผลการตอบรับ: 20 กุมภาพันธ์ 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์: ผู้นำเสนอส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไข
ค่าลงทะเบียน: นักวิจัย/นักศึกษา 3,000 บาท
ลงทะเบียนล่วงหน้า:
นำเสนอผลงาน:  25 มีนาคม 2565


หัวข้อ National Postgraduate Student Colloquium (NPSC2022) Theme: “Global Digitalisation and Pandemic Era: The New Challenge in Business, Economics, and Communications”
หัวข้อ: การก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาด สู่ความท้าทายด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารในยุคดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันสุดท้ายรับบทความ: บัดนี้ – 31 มกราคม 2565 new
แจ้งผลการตอบรับ:
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:  31 มกราคม 2565
ค่าลงทะเบียน:  3,000 บาท
ลงทะเบียนล่วงหน้า:
นำเสนอผลงาน: 1 เมษายน 2565


หัวข้อ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4” เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
The 4th National Conference on Education (4th# NCE) จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันสุดท้ายรับบทความ:  18 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งผลการตอบรับ:
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:
ค่าลงทะเบียน:
ลงทะเบียนล่วงหน้า:
นำเสนอผลงาน:  วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565


หัวข้อ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19”
Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID-19 Pandemic (CISOWCOP)

วันสุดท้ายรับบทความ:   บัดนี้เป็นต้นไป  – 20 กุมพาพันธ์ 2565
แจ้งผลการตอบรับ:
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:
ค่าลงทะเบียน:
ลงทะเบียนล่วงหน้า:
นำเสนอผลงาน:  8 พฤษภาคม 2565


หัวข้อ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13 – The 13th Hatyai National and International Conference
วันสุดท้ายรับบทความ:  ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งผลการตอบรับ: 1 – 31 มีนาคม 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์: 1 – 18 เมษายน 2565
ค่าลงทะเบียน: 1,600 บาท / นานาชาติ 3,000 บาท
ลงทะเบียนล่วงหน้า: –
นำเสนอผลงาน: 12 พฤษภาคม 2565


หัวข้อ The 9th International Symposium on the Fusion of Science & Technologies (9th# ISFT 2022)
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับการ ประชุม Onsite ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี
วันสุดท้ายรับบทความ:  28 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งผลการตอบรับ:
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:
ค่าลงทะเบียน:
ลงทะเบียนล่วงหน้า:
นำเสนอผลงาน:  วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565


หัวข้อ
วันสุดท้ายรับบทความ:
แจ้งผลการตอบรับ:
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:
ค่าลงทะเบียน:
ลงทะเบียนล่วงหน้า:
นำเสนอผลงาน:


line


The Asia Joint Conference on Computing (AJCC 2022) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, จังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/AJCCConf/
วันสุดท้ายรับบทความ:  5 ธันวาคม 2564 (ขยายเวลา)
แจ้งผลการตอบรับ: 9 Dec. 2021 Notification of paper acceptance
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์: 10-30 Dec. 2021 Camera-ready submission deadline
ค่าลงทะเบียน: 7,500 Baht
ลงทะเบียนล่วงหน้า:  1-15 Jan. 2022 Early bird registration
นำเสนอผลงาน: 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565


ECTI-CARD 2022 (การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022)
วันสุดท้ายรับบทความ:  10 ธันวาคม 2564 
แจ้งผลการตอบรับ: 20 มกราคม 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์: 31 มกราคม 2565
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
ลงทะเบียนล่วงหน้า: 1 กุมภาพันธ์ 2565
นำเสนอผลงาน: 7-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ จังหวัดลพบุรี


การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
วันสุดท้ายรับบทความ:  1 ตุลาคม 2564 – 19 ธันวาคม 2564 (ขยายเวลา)
แจ้งผลการตอบรับ: 7 มกราคม 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:  15 มกราคม 2565
ค่าลงทะเบียน: อาจารย์ 1,500 / นักศึกษา 500 บาท
ลงทะเบียนล่วงหน้า:  การลงทะเบียนก่อนวันงาน (Early Bird) สิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2565
นำเสนอผลงาน: 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 (แบบ Online /On site)


The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2022 (DGTi-Con 2022) ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (สพร.) new
วันสุดท้ายรับบทความ:   20 ธันวาคม 2564
แจ้งผลการตอบรับ: February 15, 2022
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์: March 14, 2022
ค่าลงทะเบียน:  IEEE member 4700 / non IEEE member 6900 บาท
ลงทะเบียนล่วงหน้า:
นำเสนอผลงาน: วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565


การประชุมวิชาการ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 17: “ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย” หัวข้อ: “ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย” (Foresight in Thai Higher Education: The Next Move)
q
วันสุดท้ายรับบทความ:  30 ธันวาคม 2564
แจ้งผลการตอบรับ: 17 มกราคม 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:  22 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าลงทะเบียน:
ลงทะเบียนล่วงหน้า:
นำเสนอผลงาน: 24 – 25 มีนาคม 2565


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันสุดท้ายรับบทความ:  1 พฤศจิกายน 2564 – 14 มกราคม 2565
แจ้งผลการตอบรับ: 19 มกราคม 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์: 26 มกราคม 2565
ค่าลงทะเบียน:  การประชุมระดับนานาชาติ 3,500 บาท / การประชุมระดับชาติ 2,500 บาท
ลงทะเบียนล่วงหน้า: –
นำเสนอผลงาน: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (แบบ Online /On site)


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ: “Teacher Education in The Next Normal”
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จัดโดย ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)
International and National Teacher Education Conference 2022 (INTEC 2022): “Teacher Education in The Next Normal”
จัดโดยที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)

วันสุดท้ายรับบทความ:  บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ: 31 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการอนุมัติบทคัดย่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งผลการตอบรับ: ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าลงทะเบียน: 1,500 บาท (ภายใน 5 กุมภาพันธ์ 2565)
ลงทะเบียนล่วงหน้า: (1,200 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
นำเสนอผลงาน: วันที่ 8 – 10 เมษายน 2565 (Online)


หัวข้อ
วันสุดท้ายรับบทความ:
แจ้งผลการตอบรับ:
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์:
ค่าลงทะเบียน:
ลงทะเบียนล่วงหน้า:
นำเสนอผลงาน:


 

writer