Tag: Open Data

รวมชุดข้อมูล (Data Set) รูปแบบ Open Data

รวมชุดข้อมูล (data set) Open Data GD Catalog Directory Service – ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Link2) (แนะนำ) Open Government Data ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (แนะนำ) TAT Data Catalog ชุดข้อมูลหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) OAE Open Data – Office of…