รวมชุดข้อมูล (data set) Open Data

 • GD Catalog Directory Service – ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Link2) (แนะนำ)
 • Open Government Data ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (แนะนำ)
 • TAT Data Catalog ชุดข้อมูลหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • OAE Open Data – Office of Agricultural Economics สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • NABC – National Agricultural Big Data Center ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
 • TARR (Thailand Agricultural Research Repository) คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย
 • Open Data ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – สวก.
 • Farmer ONE ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง, Link2
 • MHESI Open Data ศูนย์กลางข้อมูลเปิด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • MOC Open Data ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์
 • Open Cultural data – หน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม
 • Open Data of Industry – กระทรวงอุตสาหกรรม
 • MOJ Data set – ระบบบัญชีข้อมูล กระทรวงยุติธรรม
 • Dataset – ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • CIFS Data Catalog – ระบบบัญชีข้อมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • Open Government Data of Bangkok ข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร
 • GiSTDA Open Data – Government Open Data of Thailand บริการแผนที่ชั้นข้อมูล
 • NESDC Open Data – ข้อมูลเปิด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (แนะนำ)

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบ Open Source สร้างชุดข้อมูลขององค์กร

 • CKAN – CKAN for Government (https://ckan.org)
  CKAN is an open-source DMS (data management system) for powering data hubs and data portals. CKAN makes it easy to publish, share and use data. It powers hundreds of data portals worldwide.
 • CKAN Open-D เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาต่อยอดจากซอฟแวร์ CKAN (https://ckan.org/) ซึ่งเป็นซอฟแวร์ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ชนิดโอเพนซอร์ส ที่ได้รับความนิยมในการนำไปให้บริการเว็บไซต์บัญชีข้อมูล (data catalog) สำหรับข้อมูลเปิด (open data) ทั่วโลก ที่สำคัญได้แก่ เว็บไซต์ Data.gov, Data.gov.sg, Data.gov.au, Data.go.th เป็นต้น โดย CKAN Open-D เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสริมความสามารถของระบบ CKAN ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยทั้งในด้านความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ การรองรับการสืบค้นข้อมูลภาษาไทย และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในด้านต่างๆ ในด้านการจัดการข้อมูล เช่น เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกราฟชนิดต่างๆ (Data visualization tools) เป็นต้น