รวมเครื่องมือเอไอช่วยงาน (Generative AI Toolkits)

รวมเครื่องมือ AI ช่วยงาน

ด้านกราฟิก

ด้านเสียง

สร้างไฟล์วีดีโอ

  • Pictory (https://pictory.ai)
    Video Marketing Toolkit
    Automatically create short, highly-sharable branded videos from your long form content.

 

 


เครื่องมือช่วย Programmer

  • GitHub Copilot (https://github.com/features/copilot)
    GitHub Copilot uses the OpenAI Codex to suggest code and entire functions in real-time, right from your editor.

  • เครื่องมือช่วยสร้างพรอมท์ เรียนรู้พรอมท์

– PromptMania (https://promptomania.com)
AI art community with an online prompt builder
Do you want to become a CF Spark, Midjourney or Stable Diffusion master today? The human-friendly prompt builder will help you. You can also try it with other diffusion models, such as DALL-E 2, Disco Diffusion, WOMBO Dream, or any diffusion model. If it does, share the experience on social media.

– PromptHero  (https://prompthero.com)
PromptHero is the best search engine to look for Stable Diffusion prompts, Midjourney prompts and DALL-E 2 prompts.
We’re building a community of amazing prompt engineers and creatives that are creating breathtaking AI generated art and AI generated images.
We’re also building the tools to empower this community of prompters and help them supercharge their creative workflow.

– PromptBase (https://promptbase.com)
DALL·E, GPT, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT
Prompt Marketplace Find top prompts, produce better results, save on API costs, sell your own prompts.

– Learn Prompting (https://learnprompting.org)
Your Guide to Communicating with Artificial Intelligence