Zoom – ผู้สอนเชิญผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Invite)

#3 Zoom – ผู้สอนเชิญผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Invite) วิธีที่ 1 การเชิญผู้เรียนก่อนการประชุม ตอนสร้างห้องประชุมเสร็จ (กรณีใช้งานผ่านทางหน้า Web Browser) 1. ในห้องประชุมให้คลิกที่  Copy the…

Zoom – การบันทึกวีดีโอการสอน/การประชุม (Record)

#5 Zoom – การบันทึกวีดีโอการสอน/การประชุม (Record) ผู้สอนและผู้จัดการสามารถบันทึกวีดีโอการสอนและการการประชุม โดยระบบฟรีสามารถบันทึกไว้ได้ 40 นาที ต่อคลิป 1. ในหน้าจอการประชุม Meeting ให้คลิกเลือกที่ Record 2.…

Zoom – การสนทนากับผู้เรียน (Chat)

#6 Zoom – การสนทนากับผู้เรียน (Chat) กรณีที่ผู้สอนต้องการสนทนากับผู้เรียนสามารถคลิกเลือกได้ที่ Chat โดยสามารถสนทนาแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม และทุกคน ขั้นตอน 1. ในห้อง Meeting ให้คลิกเลือกที่ Chat …

Zoom – การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Share Screen)

Zoom – การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Share Screen) ผู้สอนสามารถทำการแชร์หน้าจอกับผู้เรียน โดยสามารถแชร์แบบตัวต่อตัว แบบเลือกแอปพลิเคชั่น หรือแชร์ให้ผู้เรียนทุกคน ขั้นตอน 1. ในหน้า Meeting ให้คลิกที่ Share Screen…

แนะนำ Zoom Meeting สำหรับผู้สอน และผู้จัดการ (ตอนที่ 1)

แนะนำ Zoom Meeting สำหรับผู้สอน และผู้จัดการ (ตอนที่ 1)

Open Source Learning Management Systems

Open Source Learning Management Systems  เครื่องมือสำหรับสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ฟรี Moodle (https://moodle.org) ต้องติดตั้งใช้งาน Moodle is a famous, open source and free…

รวมเว็บสอนลีนุกซ์ CentOS, Ubuntu, Debian

รวมเว็บสอนลีนุกซ์ CentOS, Ubuntu, Debian และ Distribution ยอดนิยมอีกหลายตัว https://vitux.com https://www.server-world.info/en/ https://www.howtoforge.com https://www.tecmint.com https://linoxide.com https://www.linuxtechi.com https://www.cyberciti.biz https://www.unixmen.com https://www.linuxtopia.org…

Linux Shell Scripting Tutorial (LSST)

เว็บสอน Linux Shell Scripting Tutorial (LSST) https://bash.cyberciti.biz/guide/Main_Page https://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html

การทำหลังติดตั้ง CentOS Linux 7

การทำหลังติดตั้ง CentOS Linux 7 1. ปิด Firewall # systemctl stop firewalld # systemctl disable firewalld #…

การติดตั้ง REMI Repository บน CentOS 7

การติดตั้ง REMI Repository บน RHEL / CentOS / Scientific Linux / Fedora # yum update &&…