#10 Zoom – ปรับพื้นหลังแบบ Virtual Background

ขั้นตอน
1. คลิกที่ Settings

Zoomsettings

2. คลิกที่ Virtual Background  
ระบบจะแสดงพื้นหลังปกติ

ZoomBg1

3. กรณีต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ให้คลิกภาพพื้นหลัง

Zoombg2 zoombg3

4. กณีต้องการสลับการแสดงผู้สอน ให้คลิกเลือกที่ [/] Mirror my video

zoombg4

5. กรณีต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นของตนเอง ให้ทำการคลิกที่ + Add image or Video > คลิกเลือกไฟล์ภาพหรือวีดีโอใจเครื่อง เสร็จแล้วคลิกเลือกใช้งาน

Zoombbg6

หมายเหตุ
กรณีอยู่ในโหมดประชุมอยู่ ให้คลิกเลือกที่ Video > Choose Virtual Background

zoom-bg7