การ Fix IP ให้ NodeMCU

การ Fix IP ให้ NodeMCU ทดสอบ Fix IP ดังนี้ IP Address: 192.168.1.50 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway:…

แสดงหมายเลข IP Address และ MAC Address

แสดงหมายเลข IP Addreee และ Mac Address ============================================== #include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid     = “ชื่อwifi“;…

การเขียนโค้ดให้หลอดไฟ LED บนบอร์ด NodeMCU ESP8266

ขั้นตอน 1.  คลิกที่เมนู File > Example > ESP8266 > คลิกเลือก Blink 2. ตัวอย่างโค้ด ——————————————————————————————————— /* ESP8266…