Zoom – ผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Meeting ID or URL)

#4 Zoom – ผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Meeting ID or URL) สำหรับผู้เรียน หรือพนักงานหลังจากได้ URL หรือ Meeting แล้ว สามารถเข้าห้องประชุม/ห้องสอนออนไลน์ ได้ดังนี้…

Zoom – ผู้สอนเชิญผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Invite)

#3 Zoom – ผู้สอนเชิญผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Invite) วิธีที่ 1 การเชิญผู้เรียนก่อนการประชุม ตอนสร้างห้องประชุมเสร็จ (กรณีใช้งานผ่านทางหน้า Web Browser) 1. ในห้องประชุมให้คลิกที่  Copy the…

Zoom – การบันทึกวีดีโอการสอน/การประชุม (Record)

#5 Zoom – การบันทึกวีดีโอการสอน/การประชุม (Record) ผู้สอนและผู้จัดการสามารถบันทึกวีดีโอการสอนและการการประชุม โดยระบบฟรีสามารถบันทึกไว้ได้ 40 นาที ต่อคลิป 1. ในหน้าจอการประชุม Meeting ให้คลิกเลือกที่ Record 2.…

Zoom – การสนทนากับผู้เรียน (Chat)

#6 Zoom – การสนทนากับผู้เรียน (Chat) กรณีที่ผู้สอนต้องการสนทนากับผู้เรียนสามารถคลิกเลือกได้ที่ Chat โดยสามารถสนทนาแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม และทุกคน ขั้นตอน 1. ในห้อง Meeting ให้คลิกเลือกที่ Chat …

Zoom – การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Share Screen)

Zoom – การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Share Screen) ผู้สอนสามารถทำการแชร์หน้าจอกับผู้เรียน โดยสามารถแชร์แบบตัวต่อตัว แบบเลือกแอปพลิเคชั่น หรือแชร์ให้ผู้เรียนทุกคน ขั้นตอน 1. ในหน้า Meeting ให้คลิกที่ Share Screen…

แนะนำ Zoom Meeting สำหรับผู้สอน และผู้จัดการ (ตอนที่ 1)

แนะนำ Zoom Meeting สำหรับผู้สอน และผู้จัดการ (ตอนที่ 1)

Open Source Learning Management Systems

Open Source Learning Management Systems  เครื่องมือสำหรับสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ฟรี Moodle (https://moodle.org) ต้องติดตั้งใช้งาน Moodle is a famous, open source and free…

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับป.โท ป.เอก สาย IT, ITM, DN, ICT

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับป.โท ป.เอก สาย IT, ITM, DN, ICT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (DITT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.เอก สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIS) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.เอก สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-DIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.โท สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล…