การใส่กรอบใน Facebook LIVE

#1 Facebook – การใส่กรอบใน Facebook LIVE 1. ค้นคำว่า facebook frame studio  จากเว็บ Google 2.  ระบบลิงค์มายังหน้าในการสร้างและจัดการกรอบ ในที่นี้เข้าใช้งานครั้งแรกให้คลิกที่ปุ่ม สร้างกรอบ…

การอัดคลิปวีดีโอการสอนด้วย PowerPoint

#1 Clip – การอัดคลิปวีดีโอการสอนด้วย PowerPoint การอัดคลิปวีดีโอการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 ใช้ Screen Recording…

Google Classroom – การตรวจใบงานและข้อสอบ

#11 Google Classroom – การตรวจใบงานและข้อสอบ  หลังจากที่ผู้เรียนทำใบงานส่ง หรือแบบทดสอบ หน้าที่ของผู้สอนคือเข้าไปตรวจใบงานและให้คะแนน รวมทั้งรวมคะแนนทั้งหมด ขั้นตอนการตรวจใบงาน (Assignment) 1. เข้าไปในรายวิชา 2. คลิกที่ใบงาน >…

Google Classroom – การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students)

#10 Google Classroom – การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students) การทำใบงาน (Assignment) และแบบทดสอบที่ผู้สอนทำการมอบหมายให้ทำ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน 1. ผู้เรียน ทำการล็อกอินเข้าระบบและเลือกรายวิชา 2. ในชั้นเรียนให้คลิกเลือกที่…

Google Classroom – การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question )

#9 Google Classroom – การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question) การสร้างแบบทดสอบใน Google Classroom เป็นการประยุกต์โดยใช้ Google Form สามารถนำมาประยุกต์ได้หลายประเภท โดยพอสรุปได้ดังนี้…

Google Classroom – การมอบหมายงาน (Assignments)

#8 Google Classroom – การมอบหมายงาน (Assignment, Quiz Assignment) หลังจากสอนไปแล้ว ผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำได้ เพื่อเก็บคะแนน ทั้งนี้อยู่กับที่ละหน่วยงานจะกำหนดชื่อว่าอย่างไร ใบงาน (Assignment) ใบการบ้าน  (Homework)…

Google Classroom – การสร้างใบเนื้อหา (Materials)

#7 Google Classroom – การสร้างใบเนื้อหา (Material) ชนิดของกำหนดใบเนื้อหาใน Google Classroom Page: การกำหนดเนื้อหาแบบ Page Link : การกำหนดเนื้อหาเป็นลิงค์ URL …

Google Classroom – การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

#6 Google Classroom – การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic) ปกติหัวข้อการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะนำมาจาก Course syllabus หรือ Course Outline รายวิชาที่สอน ตัวอย่าง Course syllabus รายวิชา…

Google Classroom – การสร้างชั้นเรียน (Create Class)

#3 Google Classroom – การสร้างชั้นเรียน (Create Class) ขั้นตอน 1. กรณีต้องการเปิดรายวิชาใหม่ หรือเข้ามาครั้งแรก ให้คลิกที่ + สร้างชั้นเรียน 6. พิมพ์รายวิชาที่ต้องการเปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม…

Google Classroom – การเข้าชั้นเรียน (Student)

#5 Google Classroom – การเข้าชั้นเรียน (Student) ผู้เรียนสามารเข้าชั้นเรียนได้ 2 วิธี คือ ใช้รหัสเข้าชั้นเรียน หรือคลิกลิงค์เข้าชั้นเรียนที่ผู้สอนส่งให้ทางอีเมล วิธีที่ 1  การเข้าชั้นเรียนผ่านทาง Classroom…