#9 Google Classroom – การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question)

การสร้างแบบทดสอบใน Google Classroom เป็นการประยุกต์โดยใช้ Google Form สามารถนำมาประยุกต์ได้หลายประเภท โดยพอสรุปได้ดังนี้
ประเภทของการทดสอบรายวิชา

  • แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-Test)
  • แบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-Test)
  • แบบทดสอบย่อรายวิชา เป็นการกำหนดการทดสอบหลังการสอนแต่ละครั้งเพื่อเก็บคะแนนย่อย

ข้อสอบที่สามารถประยุกสร้างโดยใช้ Google Form

  • ข้อสอบแบบปรนัย
  • ข้อสอบแบบเติมคำลงในช่องว่าง 
  • ข้อสอบแบบจับคู่
  • ข้อสอบแบบอธิบาย

line

โดยในระบบมีให้เลือกสร้าง ดังนี้

  • งานแบบทดสอบ (Quiz assignment) ใช้สร้างคำถามครั้งละจำนวนมากๆ ผ่าน Google Form เช่น คำถามปรนัย, คำถามเติมคำในช่องว่าง, คำถามจับคู่, คำถามแบบเรียงความ
  • แบบทดสอบ (Questions) ใช้สร้างข้อสอบอัตนัย และข้อสอบปรนัย

GClass-Question01_1

 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ
1. คลิกเข้าไปในรายวิชา

2. คลิกที่ งานของชั้นเรียน งาน (Assignment)

3. กำหนดรายละเอียดแบบทดสอบ

ชื่อ: กำหนดชื่อแบบทดสอบ
คำแนะนำ:  กำหนดคำชี้แจง
Blank Quiz: สร้างข้อสอบด้วย Google Form
สำหรับ:  เลือกรายวิชาและนักเรียนที่ต้องการทดสอบ
คะแนน: กำหนดคะแนน
ครบกำหนด: กำหนดวันเวลาที่ให้ทำแบบทดสอบ
หัวข้อ (Topic): เลือกครั้งที่ต้องการทำแบบทดสอบ

GClass-Question01

4. คลิกที่ Blank Quiz เพื่อสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form

GClass-Question02

5. แสดงหน้าต่าง Google Form สำหรับสร้างแบบทดสอบ

GClass-Question03

6. ทำการพิมพ์รายละเอียดข้อสอบที่ต้องการ

ในที่นี้ทดสอบสร้างข้อสอบแบบปรนัยแบบหลายตัวเลือก

GClass-Question04

7. คลิกที่  เฉลยคำตอบ

GClass-Question05

7.  เลือกคำตอบข้อที่ถูกต้อง  เสร็จแล้วคลิกเสร็จสิ้น

GClass-Question06

8. คลิกเลือก จำเป็น 

GClass-Question07

9. คลิกเพิ่มคำถาม

GClass-Question08

10. พิมพ์ข้อสอบให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ

11. หลังจากพิมพ์ข้อสอบเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง ข้อสอบ

GClass-Question10

12. ระบบแสดงหน้าต่างข้อสอบ

GClass-Question11

13. กำหนดชื่อไฟล์ทดสอบ

GClass-Question12

14. คลิกที่แท็บ หน้าจัดการแบบทดสอบ  > คลิก มอบหมายงาน 

GClass-Question13

GClass-Question14

15. แสดงงานมอบหมาย ที่เป็นแบบทดสอบ

GClass-Question15