#8 Google Classroom – การมอบหมายงาน (Assignment, Quiz Assignment)
หลังจากสอนไปแล้ว ผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำได้ เพื่อเก็บคะแนน ทั้งนี้อยู่กับที่ละหน่วยงานจะกำหนดชื่อว่าอย่างไร

  • ใบงาน (Assignment)
  • ใบการบ้าน  (Homework)

ขั้นตอนการสร้างใบงาน
1. คลิกเข้าไปในรายวิชา

2. คลิกที่ งานของชั้นเรียน > งาน (Assignment)
GClass-Assignment01

3. คลิกเลือกที่ งาน (Assignment)

GClass-Assignment01

4. พิมพ์ใบงาน (Assignment) พร้อมกำหนดรายละเอียดที่ต้องการ

  • ชื่อ (Title) : พิมพ์ชื่อใบงาน
  • คำแนะนำ (Instructions option) : พิมพ์คำชี้แจงในการทำและส่งใบงาน
  • สำหรับ (For) : เลือกผู้เรียนที่ต้องทำใบงาน 
  • คะแนน (Points) : กำหนดคะแนนใบงานย่อย 
  • ครบกำหนด (Due) : วันกำหนดส่งใบงาน
  • หัวข้อ (Topic) :  เลือกหัวข้อการสอน  
  • เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) :  กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

GClass-Assignment03