#7 Google Classroom – การสร้างใบเนื้อหา (Material)

ชนิดของกำหนดใบเนื้อหาใน Google Classroom

  • Page: การกำหนดเนื้อหาแบบ Page
  • Link : การกำหนดเนื้อหาเป็นลิงค์ URL 
  • File : การกำหนดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF, DOC, XLS, PPT (อัปโหลดไฟล์เนื้อหาจากในเครื่องผู้สอนขึ้นระบบ)
  • Google Drive : การกำหนดเนื้อหาเป็นไฟล์จาก Google Drive
  • YouTube : การกำหนดไฟล์เนื้อหาเป็นคลิปวีดีโอจาก YouTube

และสามารถสร้างไฟล์เนื้อหาใหม่ (Create) ได้ 5 รูปแบบ

  • Docs : เอกสาร (คล้าย Word) ใช้พิมพ์เอกสาร
  • Slide : สไลด์ (คล้าย PowerPoint) ใช้นำเสนอผลงาน
  • Sheets : ชี๊ต (คล้าย Excel) ใช้คำนวณ
  • Drawings : วาดเขียน ใช้วาดและแก้ไขรูปทรงต่างๆ
  • Forms : ฟอร์ม ใช้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์

การเพิ่มเนื้อหาแบบ Page
1. เข้าไปในรายวิชา > งานของชั้นเรียน

2. คลิกเลือกที่ สร้าง  > เนื้อหา

GClass-Content01.jpg

3. พิมพ์รายละเอียด
หัวข้อ: พิมพ์ชื่อข้อย่อยในการสอนครั้งที่ 1
คำอธิบาย: ใส่รายละเอียดเนื้อหา
หัวข้อ: เลือกหัวข้อการสอน 

4. คลิกปุ่ม โพสต์  เพื่อโพสต์เนื้อหา

GClass-Content02.jpg

line
Link : การกำหนดเนื้อหาเป็นลิงค์ URL 

1. เข้าไปในรายวิชา > งานของชั้นเรียน

2. คลิกเลือกที่ สร้าง  > เนื้อหา

3. พิมพ์รายละเอียด
หัวข้อ: พิมพ์ชื่อหัวข้อย่อยของบทเรียน
คำอธิบาย: ใส่รายละเอียดเนื้อหา
หัวข้อ: เลือกหัวข้อการสอน 

4. คลิกที่ ลิงค์ (Link)

GClass-Content04_1
2. พิมพ์ URL ที่ต้องการลงไป > เพิ่มลิงค์ (Add Link)

GClass-Content04.jpg

3. คลิกที่ โพสต์ (Post)

4. แสดงลิงค์ที่เพิ่มเสร็จแล้ว

GClass-Content05
5. ทดสอบคลิกลิงค์ URL

GClass-Content05-1

line

File : การกำหนดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF, DOC, XLS, PPT (อัปโหลดไฟล์เนื้อหาจากในเครื่องผู้สอนขึ้นระบบ)

1. เข้าไปในรายวิชา > งานของชั้นเรียน

2. คลิกเลือกที่ สร้าง  > เนื้อหา

3. พิมพ์รายละเอียด
หัวข้อ: พิมพ์ชื่อหัวข้อย่อยของบทเรียน
คำอธิบาย: ใส่รายละเอียดเนื้อหา
หัวข้อ: เลือกหัวข้อการสอน 

4. คลิกที่ ไฟล์ (File)

GClass-Content06

5. คลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ หรือลากไฟล์ที่ต้องการมาวาง เสร็จแล้วทำการอัปโหลดไฟล์

GClass-Content07

6. คลิกที่ปุ่ม โพสต์ เพื่อโพสต์ไฟล์เข้าไปในรายวิชา

GClass-Content08

7. คลิกที่ ดูสื่อการสอน

GClass-Content09
แสดงสื่อการสอน

GClass-Content10

line

Google Drive : การกำหนดเนื้อหาเป็นไฟล์จาก Google Drive

1. เข้าไปในรายวิชา > งานของชั้นเรียน

2. คลิกเลือกที่ สร้าง  > เนื้อหา

3. พิมพ์รายละเอียด
หัวข้อ: พิมพ์ชื่อหัวข้อย่อยของบทเรียน
คำอธิบาย: ใส่รายละเอียดเนื้อหา
หัวข้อ: เลือกหัวข้อการสอน 

4. คลิกที่ Google Drive

GClass-Content11

5. ทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive
ในที่นี้ทดสอบ สร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูลชื่อว่า Web Programming เพื่อจัดไฟล์ข้อมูลไว้ในที่ๆ เดียวกัน

GClass-Content12

6. ทำการคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ นำเข้าไปในบทเรียน  เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม โพสต์ (Post)

GClass-Content13
7. แสดงไฟล์เนื้อหา ที่ลิงค์จาก Google Drive เสร็จเรียบร้อยแล้ว

GClass-Content14

8. ทดสอบคลิกไฟล์

GClass-Content15  GClass-Content16


line

YouTube : การกำหนดไฟล์เนื้อหาเป็นคลิปวีดีโอจาก YouTube

1. เข้าไปในรายวิชา > งานของชั้นเรียน

2. คลิกเลือกที่ สร้าง  > เนื้อหา

3. พิมพ์รายละเอียด
หัวข้อ: พิมพ์ชื่อหัวข้อย่อยของบทเรียน
คำอธิบาย: ใส่รายละเอียดเนื้อหา
หัวข้อ: เลือกหัวข้อการสอน 

4. คลิกที่ YouTube

GClass-Content17

5. เปิดเว็บไซต์ YouTube.com  ทำการค้นหาคลิปที่ต้องการ เสร็จแล้ว ให้ทำการคัดลอก URL ของเว็บ Youtube

GClass-Content18

 

6. นำ URL ที่คัดลอกมาวาง แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา  > คลิกปุ่ม เพิ่ม

GClass-Content19
7. คลิกปุ่ม โพสต์ (Post) เพื่อโพสต์เนื้อหาที่เป็นคลิปวีดีโอ

GClass-Content20

 

8. เนื้อหาที่เป็นคลิปวีดีโอ ให้ทดสอบคลิกที่ลิงค์วีดีโอ

GClass-Content21

 

9.  แสดงเนื้อหาที่เป็นวีดีโอ แบบฝังอยู่ใน Google Classroom

GClass-Content22