#6 Google Classroom – การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

ปกติหัวข้อการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะนำมาจาก Course syllabus หรือ Course Outline รายวิชาที่สอน
ตัวอย่าง Course syllabus รายวิชา Web Programming

Course syllabus

การกำหนดหัวข้อการสอน
ขั้นตอน
1. คลิกเข้าไปในรายวิชา  > คลิกที่งานของชั้นเรียน

2. คลิกที่ สร้าง > หัวข้อ 

GClass-Topic01.jpg

3. พิมพ์หัวข้อการสอน เสร็ขแล้วคลิกที่ เพิ่ม

GClass-Topic02

4. พิมพ์หัวข้อการสอนจนครบตามต้องการ โดยหัวข้อการสอนที่พิมพ์ก่อนจะขยับไปอยู่ด้านล่าง

GClass-Topic05

5. กรณีต้องการสลัยหัวข้อการสอน ให้คลิกเลือกที่ ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

GClass-Topic06

6. แสดงกรณีย้ายหัวข้อการสอนแล้ว

GClass-Topic07

line