#3 Google Classroom – การสร้างชั้นเรียน (Create Class)

ขั้นตอน

1. กรณีต้องการเปิดรายวิชาใหม่ หรือเข้ามาครั้งแรก ให้คลิกที่ + สร้างชั้นเรียน

GClass-04

6. พิมพ์รายวิชาที่ต้องการเปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม สร้าง
ตัวอย่าง การสร้างชั้นเรียน
ชื่อชั้นเรียน :  mini Smart Farm รุ่นที่ 1 (ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล)  < ระบุชื่อวิชา ชื่อผู้สอน และภาคการศึกษา
ห้อง:  RUS (Online) < ระบุกลุ่มนักศึกษาที่เรียน
เรื่อง:  การพัฒนาระบบ Smart Farm ใช้งานที่บ้านด้วยตนเอง < ระบุรายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ห้อง:  Everyone < ระบุรายละเอียด กลุ่มเรียน หากสอนหลายกลุ่ม

GClass-05_1

2. แสดงชั้นเรียนที่สร้างเสร็จแล้ว

GClass-06_1

3. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงภาพ ส่วนหัวของชั้นเรียน ให้คลิกเลือกที่ เลือกธีม

GClass-07_1

4. เลือกภาพส่วนหัวของชั้นเรียน

GClass-08

5. กรณีต้องการอัปโหลดไฟล์ภาพจากภายนอกเข้าให้คลิกเลือกที่ อัปโหลดรูปภาพ

GClass-09_1

6. ไฟล์ภาพที่เปลี่ยนให้สอดคล้องกับรายวิชา

ตัวอย่าง วิชา Web Programming

GClass-10_1

ตัวอย่าง หลักสูตร mini Smart Farm

GClass-10

7. การแสดงข้อความต้อนรับ

GClass-23