Tag: Platform Online

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การหารายได้จาก Platform Online สาขาวิชาการจัดการ

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การหารายได้จาก Platform Online, 19 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)