Category: Teacher Tips

Teacher Tips

การอัดคลิปวีดีโอการสอนด้วย PowerPoint

#1 Clip – การอัดคลิปวีดีโอการสอนด้วย PowerPoint การอัดคลิปวีดีโอการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 ใช้ Screen Recording วิธีที่ 2 ใช้ Record Slide show วิธีที่ 1 ใช้คำสั่ง Screen Recording ขั้นตอน  1. เปิด Slide ที่ต้องการอัดคลิปการสอน…

Google Classroom – การตรวจใบงานและข้อสอบ

#11 Google Classroom – การตรวจใบงานและข้อสอบ  หลังจากที่ผู้เรียนทำใบงานส่ง หรือแบบทดสอบ หน้าที่ของผู้สอนคือเข้าไปตรวจใบงานและให้คะแนน รวมทั้งรวมคะแนนทั้งหมด ขั้นตอนการตรวจใบงาน (Assignment) 1. เข้าไปในรายวิชา 2. คลิกที่ใบงาน > คลิก ดูงาน 3. คลิกเปิดใบงาน เพื่อตรวจ ——–ตัวอย่าง กรณีจำนวนผู้เรียน มากกว่า 1 คน—————————————– ————————————————————– 4. แสดงใบงานที่เปิดผ่านระบบออนไลน์ 5.…

Google Classroom – การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students)

#10 Google Classroom – การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students) การทำใบงาน (Assignment) และแบบทดสอบที่ผู้สอนทำการมอบหมายให้ทำ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน 1. ผู้เรียน ทำการล็อกอินเข้าระบบและเลือกรายวิชา 2. ในชั้นเรียนให้คลิกเลือกที่ งานของชั้นเรียน การทำใบงานที่ได้รับมอบหมาย 1. คลิกที่ใบงาน 2. คลิกที่ ดูงาน 3. จัดทำใบงานตามคำสั่งของผู้สอน 4. เสร็จแล้วให้ คลิกที่ + เพิ่มหรือสร้าง …

Google Classroom – การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question )

#9 Google Classroom – การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question) การสร้างแบบทดสอบใน Google Classroom เป็นการประยุกต์โดยใช้ Google Form สามารถนำมาประยุกต์ได้หลายประเภท โดยพอสรุปได้ดังนี้ ประเภทของการทดสอบรายวิชา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-Test) แบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-Test) แบบทดสอบย่อรายวิชา เป็นการกำหนดการทดสอบหลังการสอนแต่ละครั้งเพื่อเก็บคะแนนย่อย ข้อสอบที่สามารถประยุกสร้างโดยใช้ Google Form ข้อสอบแบบปรนัย ข้อสอบแบบเติมคำลงในช่องว่าง  ข้อสอบแบบจับคู่ ข้อสอบแบบอธิบาย…

Google Classroom – การมอบหมายงาน (Assignments)

#8 Google Classroom – การมอบหมายงาน (Assignment, Quiz Assignment) หลังจากสอนไปแล้ว ผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำได้ เพื่อเก็บคะแนน ทั้งนี้อยู่กับที่ละหน่วยงานจะกำหนดชื่อว่าอย่างไร ใบงาน (Assignment) ใบการบ้าน  (Homework) ขั้นตอนการสร้างใบงาน 1. คลิกเข้าไปในรายวิชา 2. คลิกที่ งานของชั้นเรียน > งาน (Assignment) 3. คลิกเลือกที่ งาน (Assignment) 4.…

Google Classroom – การสร้างใบเนื้อหา (Materials)

#7 Google Classroom – การสร้างใบเนื้อหา (Material) ชนิดของกำหนดใบเนื้อหาใน Google Classroom Page: การกำหนดเนื้อหาแบบ Page Link : การกำหนดเนื้อหาเป็นลิงค์ URL  File : การกำหนดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF, DOC, XLS, PPT (อัปโหลดไฟล์เนื้อหาจากในเครื่องผู้สอนขึ้นระบบ) Google Drive : การกำหนดเนื้อหาเป็นไฟล์จาก Google Drive YouTube :…

Google Classroom – การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

#6 Google Classroom – การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic) ปกติหัวข้อการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะนำมาจาก Course syllabus หรือ Course Outline รายวิชาที่สอน ตัวอย่าง Course syllabus รายวิชา Web Programming การกำหนดหัวข้อการสอน ขั้นตอน 1. คลิกเข้าไปในรายวิชา  > คลิกที่งานของชั้นเรียน 2. คลิกที่ สร้าง > หัวข้อ  3.…

Google Classroom – การสร้างชั้นเรียน (Create Class)

#3 Google Classroom – การสร้างชั้นเรียน (Create Class) ขั้นตอน 1. กรณีต้องการเปิดรายวิชาใหม่ หรือเข้ามาครั้งแรก ให้คลิกที่ + สร้างชั้นเรียน 6. พิมพ์รายวิชาที่ต้องการเปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม สร้าง ตัวอย่าง การสร้างชั้นเรียน ชื่อชั้นเรียน :  mini Smart Farm รุ่นที่ 1 (ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล)  < ระบุชื่อวิชา…

Google Classroom – การเข้าชั้นเรียน (Student)

#5 Google Classroom – การเข้าชั้นเรียน (Student) ผู้เรียนสามารเข้าชั้นเรียนได้ 2 วิธี คือ ใช้รหัสเข้าชั้นเรียน หรือคลิกลิงค์เข้าชั้นเรียนที่ผู้สอนส่งให้ทางอีเมล วิธีที่ 1  การเข้าชั้นเรียนผ่านทาง Classroom 1. เข้าระบบด้วย Gmail 2. คลิกที่ แอป  > Classroom 3. คลิกเลือกที่ + เข้าร่วมชั้นเรียน 4. กรอกรหัสของชั้นเรียน (**********)…

Google Classroom – การเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Teacher/Trainer)

#2 Google Classroom – การเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Teacher/Trainer) ขั้นตอน 1. เปิดเว็บไซต์ http://classroom.google.com 2. เข้าระบบ โดยล็อกอินเข้าผ่านทาง Gmail  (yourname @ gmail . com) 3. คลิกที่ แอป เลือก  Classroom 4. แสดงหน้ารายวิชา กรณีสร้างไว้ก่อนหน้าแล้ว