2022 Social Media Image Sizes for All Networks

ขนาดพื้นฐานของ Ads บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Size Standard) ที่มา: https://blog.hootsuite.com/social-media-image-sizes-guide        

เพจรวมความรู้สำหรับผู้สนใจ

เพจรวมความรู้สำหรับเพื่อนครู อาจารย์ และผู้สนใจ รวบรวมโดย ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล ระบบเครือข่าย, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network, Cyber Security, PDPA)

รวมลิงค์ความรู้นานาสาระ

รวมลิงค์ความรู้นานาสาระ NCSA Thailand – สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

รวมโปรแกรมกราฟิกฟรี (Free Images)

รวมโปรแกรมกราฟิกฟรี (Free Images) ภาพกราฟิกฟรี https://www.freepik.com https://pixels.com https://pixabay.com https://www.vecteezy.com https://stocksnap.io https://www.freeimages.com https://www.rawpixel.com https://www.stockvault.net https://www.stockvault.net https://picjumbo.com https://elements.envato.com https://morguefile.com…