ขนาดพื้นฐานของ Ads บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Size Standard)
ที่มา: https://blog.hootsuite.com/social-media-image-sizes-guide