การติดตั้งไลบารีช่วยเชื่อมต่อไวไฟด้วย WiFiManager

การติดตั้งไลบารีช่วยเชื่อมต่อไวไฟด้วย WiFiManager 1. เปิด Aduino IDE 2. คลิกที่เมนู Sketch > Include Libraries…. > Manage Libraries… 3. พิมพ์คำว่า…