Tag: สื่อการเรียนการสอน

บรรยายพิเศษ H5P การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บรรยายพิเศษ การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 16, 18 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน