บรรยายพิเศษ หัวข้อ Innovation Workplace กรมบัญชีกลาง

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Innovation Workplace กรมบัญชีกลาง โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดด้านนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 1 กรมบัญชีกลาง