บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Marketing คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Marketing คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การตลาดดิจิตอลแบบบูรณาการสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้ถูกใจวัยเก๋า, 19 กรกฎาคม 2565
* กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อวัยเก๋า จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (more…)