การแสดงรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ใช้งาน (ตอนที่ 1)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งโน๊ตบุ๊ค หรือสมาร์ตโฟนส่วนตัวเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีอยู่หลากหลายวิธี โดยพอสรุปวิธีการเชื่อมต่อดังนี้ การเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN ในหน่วยงาน การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านจุดบริการในหน่วยงาน การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านทางผู้ให้บริการ เช่น AIS, DTAC,…

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับป.โท ป.เอก สาย IT, ITM, DN, ICT

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับป.โท ป.เอก สาย IT, ITM, DN, ICT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (DITT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.เอก สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIS) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.เอก สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-DIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.โท สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล…

การตรวจสอบ IP บนบอร์ด Arduino ด้วย Hercules

Hercules SETUP utility is useful serial port terminal (RS-485 or RS-232 terminal), UDP/IP terminal and TCP/IP…

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html https://tci-thailand.org รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1)  รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่…

IoT Editor

ทูลสำหรับพัฒนาโปรเจ็กต์ IoT Arduino IDE  (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) Arduino IDE เป็นโปรแกรมเอดิเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนบอร์ดตระกูลอาดูโน่ เช่น Arduno Uno, Arduno Maga, ESP32, ESP8266(NodeMCU) ….…

การติดตั้งไลบารีช่วยเชื่อมต่อไวไฟด้วย WiFiManager

การติดตั้งไลบารีช่วยเชื่อมต่อไวไฟด้วย WiFiManager 1. เปิด Aduino IDE 2. คลิกที่เมนู Sketch > Include Libraries…. > Manage Libraries… 3. พิมพ์คำว่า…

การ Fix IP ให้ NodeMCU

การ Fix IP ให้ NodeMCU ทดสอบ Fix IP ดังนี้ IP Address: 192.168.1.50 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway:…

แสดงหมายเลข IP Address และ MAC Address

แสดงหมายเลข IP Addreee และ Mac Address ============================================== #include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid     = “ชื่อwifi“;…

การเขียนโค้ดให้หลอดไฟ LED บนบอร์ด NodeMCU ESP8266

ขั้นตอน 1.  คลิกที่เมนู File > Example > ESP8266 > คลิกเลือก Blink 2. ตัวอย่างโค้ด ——————————————————————————————————— /* ESP8266…

รวมเว็บสอน Web Programming

รวมเว็บสอน Web Programming ภาษาไทย ThaiCreate (สอน php) > https://www.thaicreate.com Monkey Webstudio (สอน php,  Bootstrap 4, …) >  https://monkeywebstudio.com Coding Thailand (แบบคลิป)…