บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Marketing คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Marketing คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การตลาดดิจิตอลแบบบูรณาการสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้ถูกใจวัยเก๋า, 19 กรกฎาคม 2565
* กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อวัยเก๋า จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (more…)

บรรยายพิเศษ H5P การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตสะพานสูง

การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตสะพานสูง วันที่ 6,8 กรกฎาคม 2565 * โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล