แสดงหมายเลข IP Addreee และ Mac Address

==============================================

#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid     = “ชื่อwifi“;
const char* password = “รหสัผ่านwifi“;

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(“Connecting to “);
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(“.”);
}
Serial.println(“”);
Serial.println(“WiFi connected”);
Serial.print(“IP address: “);
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.print(“MAC address: “);
Serial.println(WiFi.macAddress());
}
void loop() {
delay(100);
}

==============================================