บรรยายพิเศษ การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 16, 18 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน