Archive.org เว็บตรวจสอบย้อนรอยเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ว่าแต่ละเว็บมีพัฒนาการเป็นอย่างไร รวมทั้งจดโดเมนเริ่มเปิดเว็บเมื่อใดสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Internet Archive –  http://web.archive.org โดยการระบุชื่อโดเมนเว็บไซต์ที่ต้องการตรวจสอบลงไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *