การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตสะพานสูง วันที่ 6,8 กรกฎาคม 2565
* โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล